หน้าหลัก

Student

PSU Staff

Visitor

Close(X)
Student | PSU Staff | Visitor
Close(X)
คุณภาพอากาศสำนักวิทยบริการ

คุณภาพอากาศ

txtdust µg/m³ txttemp °C txtmois % txtcarbon PPM.

อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ พร้อมเข้าสู่การยื่นประเมิน “สำนักงานสีเขียว”

ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี และฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ พร้อมแล้วสู่การเข้าร่วมยื่นประเมิน “สำนักงานสีเขียว” ที่เป็นองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและนำ SMART Technology

อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ พร้อมเข้าสู่การยื่นประเมิน “สำนักงานสีเขียว”

ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี และฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ พร้อมแล้วสู่การเข้าร่วมยื่นประเมิน “สำนักงานสีเขียว” ที่เป็นองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและนำ SMART Technology

Quick Access

D.D.JFK

จองห้อง

ยืมออนไลน์

OPAC

SE-ED e-Library

บริการตอบคำถาม

วารสาร Journal of
Information and
Learning (JIL)

Green OAR

ระบบเอกสารคำสอน

ผลิตสื่อวีดิทัศน์

Quick Access

D.D.JFK

จองห้อง

ยืมออนไลน์

OPAC

SE-ED e-Library

บริการตอบคำถาม

วารสาร Journal of
Information and
Learning (JIL)

Green OAR

ระบบเอกสารคำสอน

ผลิตสื่อวีดิทัศน์

D.D.JFK
จองห้อง
ยืมออนไลน์
OPAC
SE-ED e-Library
บริการตอบคำถาม
วารสาร JIL
Green OAR
เอกสารคำสอน
ผลิตสื่อวีดิทัศน์
Contact Us