สำนักงานบริหาร

บุคลากรสำนักงานบริหาร

อมรพรรณ พัทโร

หัวหน้าสำนักงานบริหาร

ผู้บริหาร

1433

, (088) 783-7040

จอมใจ เพชรกล้า

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิชาการอุดมศึกษา

บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป

วิชญาพร เฟื่องฟูขจร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

มนทิรา อินทร์แก้ว

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ยุวดี ฮ่อสกุล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สมบัติ นพจนสุภาพ

ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รอนีย๊ะ ระเด่นอาหมัด

เจ้าหน้าที่พัสดุ
Contact Us