สำนักวิทยบริการ

ประวัติความเป็นมาของสำนักวิทยบริการ

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy Library) ตั้งขึ้นด้วยการริเริ่มและดำเนินการของ ฯพณฯ พันเอกถนัด คอมันตร์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ท่านจึงได้นำเรื่องที่จะสร้างห้องสมุดเข้าปรึกษากรรมการมูลนิธิเพื่อขอความช่วยเหลือในการก่อสร้าง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,595,000 บาท

วางศิลาฤกษ์หอสมุดฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 2513 มีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง และเปิดบริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2515 ในปีการศึกษา 2516

ปี พ.ศ. 2517 ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้ง ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชื่อในตอนนั้นว่า “ศูนย์วัสดุการศึกษา” จากนั้นในปี 2521 ได้เปลี่ยนชื่อศูนย์วัสดุการศึกษาเป็น โครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา และโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ตามลำดับ

สร้างห้องสมุดหลังใหม่

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่ (2 ชั้น) เชื่อมต่อด้านหลังของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินในวงเงิน 33 ล้านบาท เนื้อที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 500 ที่นั่ง โดยได้สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2531 และเปิดให้บริการตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อนของปี 2531

กำเนิด "สำนักวิทยบริการ"

ในปี พ.ศ. 2532 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 กำหนดไว้ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายที่จะรวมกิจกรรมด้านงานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงให้มีเอกภาพด้านการจัดวางระบบงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในการนี้ สมควรจัดตั้ง สำนักวิทยบริการ ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบุคคลภายนอกได้อย่างเต็มที่ โดยมีการแบ่งส่วนราชการสำนักวิทยบริการ ดังนี้

 1. สำนักงานเลขานุการ
 2. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
 3. ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
 4. ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 5. ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดำเนินการก่อตั้งสำนักวิทยบริการขึ้นโดยการรวมหน่วยงานเดิมที่ทำหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน 4 หน่วยงาน คือ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้, โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาการศึกษา (ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา), หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และตั้งหน่วยงานเพิ่มอีก 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการ โดยคณะผู้บริหารชุดแรกประกอบด้วย อาจารย์ปราโมทย์ กระมุท ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2532 – 30 มิถุนายน 2536 อาจารย์เต็มดวง เศวตจินดา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2532 – 9 กรกฎาคม 2535 และ รองศาสตราจารย์กุศล นาคะชาต ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ 1 กันยายน 2532 – 11 มิถุนายน 2536

(ที่มา; ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2532)

เหตุการณ์สำคัญของสำนักวิทยบริการในแต่ละช่วงปี

พ.ศ. 2534

 • รองศาสตราจารย์คณิต ไข่มุกด์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายงานพัฒนาสารนิเทศ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2534 – 30 กันยายน 2534

พ.ศ. 2536

 • อาจารย์ปราโมทย์ กระมุท ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2536 – 30 มิถุนายน 2540
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล เขี้ยวแก้ว ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 – 30 มิถุนายน 2540
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายพัฒนางานสารนิเทศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 – 30 มิถุนายน 2537

พ.ศ. 2537

 • อาจารย์ธรณิศ นาวารัตน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายพัฒนางานสารนิเทศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2537 – 19 มีนาคม 2538
 • รองศาสตราจารย์คณิต ไข่มุกด์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายงานพัฒนาสารนิเทศ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2538 – 14 มีนาคม 2539

พ.ศ. 2538

 • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เริ่มใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC

พ.ศ. 2540

 • สำนักวิทยบริการได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารหอสมุดฯ (ชั้น 3) เป็นเงิน 19,650,000 บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2543
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก จันทร์ทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 22 กันยายน 2540 – 21 กันยายน 2544
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2541 – 21 กันยายน 2544

พ.ศ. 2543

 • เปิดใช้บริการอาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2543

พ.ศ. 2544

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2544 – 30 มิถุนายน 2547
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประกันคุณภาพ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2544 – 30 มิถุนายน 2547
 • อาจารย์ทวี ทองคำ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2545 – 30 มิถุนายน 2547
 • อาจารย์ชัยเลิศ กิจประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 – 31 ธันวาคม 2546
 • เปลี่ยนแปลงคำสั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 – 30 มิถุนายน 2547

พ.ศ. 2546

 • ทำความร่วมมือกับสถานทูตอเมริกาในการจัดตั้ง American Corner

พ.ศ. 2547

 • เปิดให้บริการ American Corner วันที่ 26 มกราคม 2547
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2547 – 31 ตุลาคม 2551
 • อาจารย์เล็ก แซ่จิว ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2547 – 31 ตุลาคม 2551
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ เมืองแมน ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนดลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2547 – 31 ตุลาคม 2551

พ.ศ. 2548

 • นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST มาใช้ในการดำเนินงานห้องสมุดและการให้บริการแก่ผู้ใช้
 • ทำพิธีเปิด American Corner วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548

พ.ศ. 2550

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกประกาศ ให้จัดตั้งฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็น สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550
 • ได้รับรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2550 รายการบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผู้รับบริการ (DD.JFK)

พ.ศ. 2551

 • มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 307(5/2551) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกประกาศให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ โดยย้ายฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพไปสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551
 • ปรับปรุงพื้นภายในอาคารสำนักวิทยบริการ
 • ได้รับรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2551 ระบบ E-Services เพื่อการบริการและการปฏิบัติงานของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2551 – 31 ตุลาคม 2555
 • รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจจรัลกุล ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ บริการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2555
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ทองสีนุช ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2551 – 31 ตุลาคม 2555

พ.ศ. 2552

 • นำระบบบริการเครื่องหยอดเหรียญแบบเติมเงินสำหรับใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์และบริการพิมพ์
 • นำระบบบริการเครื่องหยอดเหรียญแบบเติมเงินสำหรับขายคูปองสำหรับเข้าใช้บริการห้องสมุดของบุคคลภายนอก
 • พัฒนาฐานข้อมูล Directory of E-Journals เป็นระบบฐานข้อมูลรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ

พ.ศ. 2555

 • รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 –
 • ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 –
 • ผศ.ดร.ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานต์  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 –

 พ.ศ. 2559

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 สิงหาคม 2560
 • ผศ.ดร.ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานต์  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฝ่ายนวัตกรรมและระบบสารสนเทศ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560
 • ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560

พ.ศ. 2560

 • ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 25-31 สิงหาคม 2560
 • อาจารย์เล็ก แซ่จิว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 – 31 มกราคม 2564

 พ.ศ. 2563

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ช่วยอารีย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน
 • ดร.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564-ปัจจุบัน  
 • สมัครร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 • พัฒนาตู้ฆ่าเชื้อ UVC

พ.ศ. 2564

 • พัฒนาสถานีการเรียนรู้นอกห้องสมุด (สรนส)
 • พัฒนาระบบ OAR VR Online มาใช้ในการให้บริการห้องสมุด John F Kennedy
 • พัฒนาระบบ OAR One Search
 • พัฒนาระบบ Human Book
 • บริการยืมออนไลน์ ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • บริการอบรมออนไลน์ ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • บริการ JFK Netflix ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • ปรับปรุงรูปแบบการบริการ โดยให้ผู้ใช้บริการนำกระเป๋าและอาหารว่างเข้าในบริเวณ ชั้น 1 อาคารหอสมุด JFK
 • เตรียมการเปิดหลักสูตรการสอนวิชาเลือกเสรีภาคการศึกษา 2/2564 วิชา ห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้
Contact Us