ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

จุฑารัตน์ ปานผดุง

หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

1424

, (081) 598-2878

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ

บรรณารักษ์

บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ร้อยตรี ภัทธ์ เอมวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชารีฟ ลามาก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย

บรรณารักษ์ชำนาญการ

กุลวดี สาระพร

บรรณารักษ์ชำนาญการ

กลสมรรถ พจนาวาณิชย์

บรรณารักษ์

นริศรา เฮมเบีย

บรรณารักษ์ชำนาญการ

นุสรา โต๊ะเซะ

นักวิชาการอุดมศึกษา

นูรียะห์ ดาแซ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ศิริรัตน์ เมืองแมน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

สอปิยะ บุญตามช่วย

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

ถกลรัตน์ ทองได้หนู

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

นุสรา แดงสุข

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

อดิศักดิ์ อาแว

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

บุคลากรกลุ่มงานบริการสารสนเทศ

จันทิมา จริยวัตกุล

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

พนิตา แวดือรามัน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

รัชนี เทพพูลผล

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

แน่งน้อย ดวงสุริยา

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

อรอนงค์ พึ่งจิตต์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

รักชนก ผ่องอำไพ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

สุภาวดี มโนรัตน์สกุล

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

พัชรี นพจนสุภาพ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ

บรรณารักษ์
Contact Us