ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

อำนาจ สุคนเขตร์

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1450

, (089) 738-4326

คณิศร รักจิตร

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย

นักวิชาการอุดมศึกษา

วิษณุ เพชรประวัติ

หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเรียนรู้

นักวิชาการอุดมศึกษา

บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย

อนุภาพ ด้วงนิ่ม

นักวิชาการอุดมศึกษา

พรหม จันทาโพธิ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

อนุสรณ์ บัวสุวรรณ

พนักงานโสตทัศนศึกษา

ภาดา สายอ่อนตา

ช่างเทคนิค

อนันต์ คาเรง

นักวิชาการอุดมศึกษา

อิฮซัน สือแต

นักวิชาการอุดมศึกษา

อิสมาแอ ดือราแม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอามีเนาะห์ สาแม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

บุคลากรกลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเรียนรู้

กฤษฎ์ คงสีพุฒ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ขวัญเนตร ปุญญถาวร

นักวิชาการอุดมศึกษา

นิชดา นวลละออง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

มูฮัมมัดซากี บูละ

พนักงานบริหารทั่วไป

ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ

พนักงานโรงพิมพ์
Contact Us