ทีมบริหาร

ทีมบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ช่วยอารีย์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

1401

, (080) 426-1112

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สล้าง มุสิกสุวรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหารและมาตรฐานองค์กร

1401

, (083) 240-0790

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

1416

, (095) 145-4565

อมรพรรณ พัทโร

หัวหน้าสำนักงานบริหาร

1433

, (088) 783-7040

จุฑารัตน์ ปานผดุง

หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

1424

, (081) 598-2878

อำนาจ สุคนเขตร์

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

1450

, (089) 738-4326

จอมใจ เพชรกล้า

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ

คณิศร รักจิตร

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย

วิษณุ เพชรประวัติ

หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเรียนรู้
Contact Us