บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผู้ใช้บริการ (D.D.JFK)

นับเป็นอีกหนึ่งบริการเชิงรุกที่สำคัญของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในการบริการทรัพยากรสารสนเทศแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ใช้สามารถแจ้งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการผ่านช่องทางต่าง ๆ มาถึงเรา เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมและนำส่งทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นไปยังจุดบริการของคณะและหน่วยงานตามวัน-เวลาที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะได้รับทรัพยากรสารสนเทศโดยไม่ต้องเดินทางมายังหอสมุดฯ

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เปิดให้บริการ Document Delivery หรือ “D.D.JFK” โดยที่อาจารย์และบุคลากร สามารถแจ้งรายการหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการมาถึงเราได้ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. ผ่านทาง E-mail: ddjfklib@gmail.com

2. ใหม่!! ผ่านทางระบบ OPAC ของห้องสมุด ดูวิธีการใช้บริการผ่านระบบ OPAC ที่นี่

3. ผ่านทางโทรศัพท์ 0-73331-3486 หรือ ภายใน 1405, 1408
4. หรือแจ้งความจำนง ณ จุดบริการ D.D JFK ประจำคณะ (สำนักงานเลขานุการ)

โดยที่ท่านสามารถรอรับหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ ได้ตามวันและเวลาดังนี้

วันอังคาร
13.00 น. – 14.00 น.       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.10 น. – 15.00 น.       วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
15.10 น. – 16.00 น.       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์

วันพฤหัสบดี
13.00 น. – 14.00  น.       คณะศึกษาศาสตร์
14.10 น. – 15.00  น.       โรงเรียนสาธิต/อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
15.10 น. – 16.00  น.        คณะวิทยาการสื่อสาร

***
ดาวน์โหลดคู่มือการขอใช้บริการ D.D.JFK ได้ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสารสนเทศ โทร. 1405, 1408, 1424

Contact Us