ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

การขอใช้บริการอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)

บริการอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) เป็นบริการของ Google ได้เปิดให้บริการให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเครื่องมือสำหรับการทำงานต่างๆ เช่น ระบบอีเมล ระบบเอกสาร ระบบเก็บข้อมูลบน Cloud (Drive) ระบบประชุมทางไกล

คู่มือแนะนำการใช้งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ.

คู่มือแนะนำการใช้งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ.
เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรของ ม.อ. สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
ที่มา สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คู่มือในการใช้งานเบื้องต้น

การใช้งาน Piktochart

Piktochart เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic

Contact Us