สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เดือนกันยายน 2566
✅ จำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 3,177 รายการ
✅ หมวดหมู่ทรัพยากรที่ถูกยืมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (382 รายการ) หมวด 300 สังคมศาสตร์ (341 รายการ) และหมวด 100 ปรัชญา/จิตวิทยา (194 รายการ) ตามลำดับ
✅ ประเภทผู้ใช้บริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (2,589 รายการ) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (348 รายการ) และอาจารย์ (165 รายการ) ตามลำดับ
✅ ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนังสือทั่วไป (1,630 รายการ) เรื่องสั้น/นวนิยาย (292 รายการ) และ Isamic Collection (152 รายการ) ตามลำดับ
✅ คณะ/หน่วยงานที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (973 รายการ) คณะศึกษาศาสตร์ (944 รายการ) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (323 รายการ) ตามลำดับ
_________________________________
𝑱𝒐𝒉𝒏 𝑭. 𝑲𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒂𝒓𝒚
𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒊𝒄 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔
🌐 https://www.oas.psu.ac.th/
🔵 https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU

แสดงความคิดเห็น

Contact Us