IT Help Desk บริการ One Stop Services ด้านไอทีของสำนักวิทยบริการ ทุกวันพุธ เวลา 13.30 -16.30 น. ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และทุกวันที่ชั้น 3 IT-Zone

  • สอบถามให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต (ฟรี)
  • ติดตั้งแก้ไขปัญหา Hardware/Software (ฟรี)
  • แนะนำ ให้ความช่วยเหลือการใช้โปรแกรมและระบบสารสนเทศ (ฟรี)
  • บริการรับล้างเครื่อง ลง Windows พร้อมติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้น ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ ม.อ. (บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ม.อ.) (มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าแรง 150.-)
  • บริการรับอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊คให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (มีค่าใช้จ่ายค่าแรงและค่าอุปกรณ์ที่ปรับปรุง)
  • บริการรับงานพิมพ์ของฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ ได้แก่ งานพิมพ์เข้าเล่ม / ตัดสติกเกอร์ / งานออกแบบ โปสเตอร์, ไวนิล, การ์ด, นามบัตร, แผ่นพับ / งานถ่ายเอกสาร / งานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (มีค่าใช้จ่ายตามเรทของบริการ https://www.oas.psu.ac.th/services/ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/)

แสดงความคิดเห็น

Contact Us