ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป/หนังสือ/ตำรา/ใบปลิว/ฯลฯ
1. ราคาวัสดุสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ต่ำกว่า 100 ชุด ราคาบวก 20% จากราคาต้นทุน
ต่ำกว่า 300 ชุด ราคาบวก 18% จากราคาต้นทุน
มากกว่า300 ชุด ราคาบวก 15% จากราคาต้นทุน
2. พิมพ์งานขนาด A4 ขาว-ดำ (ไม่รวมกระดาษ) หน้าละ 0.45 บาท
3. พิมพ์งานสีขนาด A4 ระบบเลเซอร์ (ไม่รวมกระดาษ) ต่ำกว่า 100 หน้า หน้าละ 10.00 บาท
หน้าถัดไป 7.00 บาท
4. พิมพ์งานสีขนาด A4 ระบบอิงเจ็ท (ไม่รวมกระดาษ) หน้าละ 2.00 บาท

อัตราค่าบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
งานออกแบบและจัดหน้าหนังสือ
1. งานจัดหน้าสิ่งพิมพ์ หน้าละ 50.00 บาท
2. ออกแบบงาน/ปก ชิ้นละ 250.00 บาท
งานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Print&Cut
1. ราคาวัสดุสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ เช่นไวนิล สติ๊กเกอร์ ตารางเมตร ราคาบวก 20% จากราคาต้นทุน
กระดาษ Photo
2. ราคาหมึกพิมพ์ ตารางเมตร 120.00 บาท
เก็บเย็บเล่มเข้าปก
เข้าเล่มไสสันทากาวพร้อมตัดเจียน ไม่เกิน 100 เล่ม เล่มละ 15.00 บาท
เล่มถัดไป เล่มละ 10.00 บาท
เคลือบปก
เล่มละ 10.00 บาท

ติดต่อสอบถาม โทรภายใน 1450 และ 1455

Contact Us