วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
Facebook RSS Feed

  • สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อให้การบริหารงานภายใน 2 ฝ่าย ทั้ง ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามโครงสร้างสายงาน ตลอดถึงหน้าที่อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy Library) สร้างขึ้นด้วยการริเริ่มและดำเนินการของ ฯพณฯ พันเอกถนัด คอมันตร์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ท่านจึงได้นำเรื่องที่จะสร้างห้องสมุดเข้าปรึกษากรรมการมูลนิธิเพื่อขอความช่วยเหลือในการก่อสร้าง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,595,000 บาท ด้วยเหตุนี้จึงเรียกหอสมุดแห่งนี้ว่า "หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้" เรื่อยมา... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ใช้ชื่อว่า 'ศูนย์วัสดุการศึกษา' พ.ศ. 2518 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังปัจจุบัน (อาคาร 16) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'โครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษา' และ 'โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา' ตามลำดับ ต่อมาได้รวมกับหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสำนักวิทยบริการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2532 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งในสำนักวิทยบริการ... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ยินดีต้อนรับสู่ OAR

สำนักวิทยบริการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพการให้บริการในทุกภารกิจ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติภายในปี 2565

รู้จัก OAR ให้มากขึ้น

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หอสมุดฯ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน

ขณะนี้หอสมุดฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ และการจัดทำมุม Bahrain Study & Self Learning Center ส่งผลให้เกิดเสียงดังและอาจมีฝุ่นรบกวนการใช้บริการเป็นระยะ ทางหอสมุดฯ และสำนักวิทยบริการต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รับสมัครงาน: สำนักวิทยบริการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา เงินเดือน 17,290 บาท

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://secret.oas.psu.ac.th/images/doc/2916-3490.pdf

เปิดจองบูธแล้ว JFK Book Fair ครั้งที่ 10

หอสมุดฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน JFK Book Fair ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/