วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
Facebook RSS Feed
  • สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อให้การบริหารงานภายใน 2 ฝ่าย ทั้ง ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามโครงสร้างสายงาน ตลอดถึงหน้าที่อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy Library) สร้างขึ้นด้วยการริเริ่มและดำเนินการของ ฯพณฯ พันเอกถนัด คอมันตร์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ท่านจึงได้นำเรื่องที่จะสร้างห้องสมุดเข้าปรึกษากรรมการมูลนิธิเพื่อขอความช่วยเหลือในการก่อสร้าง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,595,000 บาท ด้วยเหตุนี้จึงเรียกหอสมุดแห่งนี้ว่า "หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้" เรื่อยมา... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ใช้ชื่อว่า 'ศูนย์วัสดุการศึกษา' พ.ศ. 2518 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังปัจจุบัน (อาคาร 16) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'โครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษา' และ 'โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา' ตามลำดับ ต่อมาได้รวมกับหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสำนักวิทยบริการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2532 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งในสำนักวิทยบริการ... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ยินดีต้อนรับสู่ OAR

สำนักวิทยบริการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพการให้บริการในทุกภารกิจ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติภายในปี 2565

รู้จัก OAR ให้มากขึ้น

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจหารายได้พิเศษ ที่มีใจรักการสอน

รับสมัครผู้สนใจหารายได้พิเศษ ที่มีใจรักการสอน

วิชา “ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ/ศิลปะ/สังคมศาสตร์” ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

มาร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ ณ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

ค่าตอบแทนผู้สอน
ผู้เรียนมากกว่า 25 คน/คาบ
- ค่าตอบแทนครู/อาจารย์800 บาท/คาบ
- ค่าตอบแทนนักศึกษา600 บาท/คาบ
ผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน/คาบ
- ค่าตอบแทนครู/อาจารย์400 บาท/คาบ
- ค่าตอบแทนนักศึกษา200 บาท/คาบ

สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWZ2d5fB9V_gyxV9spVSDgU5EWZacgYfBZTe8pgX8F6nAX7g/viewform

สมัคร/สอบถามรายละเอียด ได้ที่
สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี 073331300 หรือ
มนทิรา 0887905569/ณัฐธยาน์ 0815614923/วิษณุ 0872886455

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563

  

วาเลนไทน์นี้ ร่วมบอกรัก❤️ ไปกับ JFK

วาเลนไทน์นี้ ร่วมบอกรัก❤️ ไปกับ JFK คำบอกรักที่โดนใจกรรมการ รับไปเลยรางวัลโดนๆ ทั้งหมด 30 รางวัล
ตั้งแต่วันที่ 7-14 ก.พ. 63 นะคะ
❤️❤️

Help desk It one stop services

Help desk It one stop services
ทุกวันอังคาร 13.30-16.30 น
ณ ลานชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้
สอบถามให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
ติดตั้งแก้ปัญหา Hardware/Software
แนะนำให้ความช่วยเหลือ การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ตรวจสอบดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/