วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
Facebook RSS Feed
  • สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อให้การบริหารงานภายใน 2 ฝ่าย ทั้ง ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามโครงสร้างสายงาน ตลอดถึงหน้าที่อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy Library) สร้างขึ้นด้วยการริเริ่มและดำเนินการของ ฯพณฯ พันเอกถนัด คอมันตร์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ท่านจึงได้นำเรื่องที่จะสร้างห้องสมุดเข้าปรึกษากรรมการมูลนิธิเพื่อขอความช่วยเหลือในการก่อสร้าง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,595,000 บาท ด้วยเหตุนี้จึงเรียกหอสมุดแห่งนี้ว่า "หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้" เรื่อยมา... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ใช้ชื่อว่า 'ศูนย์วัสดุการศึกษา' พ.ศ. 2518 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังปัจจุบัน (อาคาร 16) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'โครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษา' และ 'โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา' ตามลำดับ ต่อมาได้รวมกับหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสำนักวิทยบริการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2532 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งในสำนักวิทยบริการ... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ยินดีต้อนรับสู่ OAR

สำนักวิทยบริการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพการให้บริการในทุกภารกิจ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติภายในปี 2565

รู้จัก OAR ให้มากขึ้น

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการ ปิดบริการวันที่ 2- 4 สิงหาคม 2561

สำนักวิทยบริการ ปิดบริการวันที่ 2- 4 สิงหาคม 2561

ด้วยสำนักวิทยบริการ กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ระหว่างวันที่ 2- 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา อันดา เทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่ จึงขอปิดบริการ

1. ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
2. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสงค์จะส่งคืนหนังสือ หรือโสตทัศนวัสดุในวันดังกล่าว สามารถส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ 

แจ้งมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นพัสดุงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 23 รายการและพัสดุเงินรายได้ จำนวน 82 รายการ รวมทั้งสิ้น 105 รายการ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ
- ผู้สนใจขอรับเอกสารใบเสนอราคาและดูพัสดุดังกล่าวได้ที่ งานพัสดุ สำนักวิทยบริการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561
- ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าวต้องเสนอราคาต่อคณะกรรมการจำหน่ำยพัสดุในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. และพิจารณาราคาตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับแก้ไข วันที่ 27.3.2561

หอสมุดฯ เปิดบริการใหม่ "IT Help Desk"

หอสมุดฯ เปิดบริการ "IT Help Desk" บริการเชิงรุกที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ไอทีแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ โดยการกระจายเจ้าหน้าที่ด้านไอทีของห้องสมุด (โปรแกรมเมอร์ 3 คน และช่างเทคนิค 2 คน) ไปให้บริการ ณ จุดที่กำหนด ทุกวันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. โดยสลับหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดในทุกสัปดาห์ โดยจุดบริการประกอบด้วย
1. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 (ที่นั่งอ่านหนังสือ)
2. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 (IT-Zone)
3. อาคาร JFK (ตึกเก่า)
4. ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ
5. ที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ด้านหน้าอาคาร JFK

อ่านเพิ่มเติม...

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/