เข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ +66 73 33 1300 โทรสาร +66 73 33 3587
อีเมล oar@psu.ac.th เว็บไซต์ http://www.oas.psu.ac.th