ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข้อมูลกิจกรรม/โครงการ
ชื่อเรื่องMicrosoft Teams: นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อจัดการการเรียนรู้และทีมงาน
วันที่03/06/2021
KeywordMicrosoft Teams,นวัตกรรมการเรียนรู้
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำMicrosoft Teams  เป็นเครื่่องมือสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตามข่าวสาร การติดตามงานหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น
Contact Us