ผู้เขียนkittisak.k
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องขอเชิญประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ
วันที่06/06/2024
เนื้อหา

เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ได้รวมเอาข้อมูล ความรู้ และบริการต่างๆ จาก 3 หน่วยงานภายใต้สำนักฯ อันได้แก่ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสำนักงานบริหาร มานำเสนอผู้ใช้บริการเป็นหนึ่งเดียว สอดรับพันธกิจองค์กร “บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย”

ในการนี้ทางสำนักวิทยบริการอยากฟังเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการของเราถึงความคิดเห็นที่มีต่อเว็บไซต์ในรอบปี 2566-2567 ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จึงขอเชิญประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ เพื่อที่จะได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และบริการต่างๆ ให้โดนใจผู้ใช้ต่อไป

Keywordประเมินความพึงพอใจ, สำนักวิทยบริการ, เว็บไซต์
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

สำนักวิทยบริการอยากฟังเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการของเราถึงความคิดเห็นที่มีต่อเว็บไซต์ในรอบปี 2566-2567 ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จึงขอเชิญประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ เพื่อที่จะได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และบริการต่างๆ…

Contact Us