ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องบริการช่วยทำผลงานวิชาการ
วันที่18/01/2024
เนื้อหา

"คิดงานไม่ออก หอเอฟฯ ช่วยได้" ผู้ช่วยการทำผลงานของท่านให้ดีขึ้นด้วยบริการที่น่าสนใจ ได้แก่
🔵บริการให้การศึกษาผู้ใช้
- การสืบค้นฐานข้อมูลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมอัตโนมัติ (EndNote 21, Zotero)
- การตรวจสอบคุณภาพวารสาร เพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
🔵บริการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานวิชาการ
🔵บริการสืบค้นบทความฉบับเต็ม
ขอใช้บริการได้ที่

สามารถขอใช้บริการได้ที่
🌐https://forms.office.com/r/JRDJy7eeg9
_________________________________
𝑱𝒐𝒉𝒏 𝑭. 𝑲𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒂𝒓𝒚
𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒊𝒄 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔
🌐 https://www.oas.psu.ac.th/
🔵 https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

บริการช่วยทำผลงานวิชาการ

Contact Us