ผู้เขียนkittisak.k
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องผลงานนวัตกรรมจากสำนักวิทยบริการได้รับรางวัลในการประกวด PSU Innovation Challenge 2023
วันที่18/08/2023
เนื้อหา
🎊🎉 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิทยบริการที่ได้คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมปริชญากร สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย
🏆 รางวัลชนะเลิศ
- คนอ่านคน JFK Human library สำนักวิทยบริการ (ประเภท Service Innovation) โดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, จุฑารัตน์ ปานผดุง, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์, กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, คมกริช รุมดอน, กมลทิพย์ หลงหา, กลสมรรถ พจนาวาณิชย์ และ นูรียะห์ ดาแซ
🥈 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- การควบคุมติดตามหนี้สินและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุดผ่านระบบติดตามหนี้สิน สำนักวิทยบริการ (ประเภท Process Innovation) โดย พนิตา แวดือรามัน และ กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
🥉 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
- นวัตกรรมบริหารครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการ (ประเภท Process Innovation) โดย มนทิรา อินทร์แก้ว และ ชารีฟ ลามาก
🎖 รางวัลชมเชย
- ระบบสนับสนุนผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวม สำนักวิทยบริการ (ประเภท Service Innovation) โดย อิฮซัน สือแต และ วิษณุ เพชรประวัติ
- การควบคุมเฝ้าระวังสภาพอากาศและฝุ่นละอองภายในและภายนอกตัวอาคารสำนักวิทยบริการแบบ Real-time ด้วยอุปกรณ์ IoT (ประเภท Product Innovation) โดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม และ สมบัติ นพจนสุภาพ

KeywordPSU Innovation Challenge, นวัตกรรม, สำนักวิทยบริการ
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิทยบริการที่ได้คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมปริชญากร สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 5 รางวัล

Contact Us