ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เดือนเมษายน 2566
วันที่09/05/2023
เนื้อหา

สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เดือนเมษายน 2566

 จำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 355 รายการ
 หมวดหมู่ทรัพยากรที่ถูกยืมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หมวด 300 สังคมศาสตร์ (130 รายการ) หมวด 400 ภาษาศาสตร์ (62 รายการ) และหมวด 900 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ (59 รายการ) ตามลำดับ
 ประเภทผู้ใช้บริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์ (211 รายการ) บุคคลภายนอก (91 รายการ) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (33 รายการ) ตามลำดับ
 ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนังสือทั่วไป (231 รายการ) เรื่องสั้น/นวนิยาย (64 รายการ) และ Islamic Collection/Malaysia Study (15 รายการ) ตามลำดับ
 คณะ/หน่วยงานที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (82 รายการ) สำนักวิทยบริการ (58 รายการ) และคณะวิทยาการสื่อสาร (50 รายการ) ตามลำดับ

_________________________________

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เดือนเมษายน 2566

Contact Us