ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เดือนมีนาคม 2566
วันที่05/04/2023
เนื้อหา
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เดือนมีนาคม 2566
✅ จำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 2,918 รายการ
✅ หมวดหมู่ทรัพยากรที่ถูกยืมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หมวด 300 สังคมศาสตร์ (551 รายการ) หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (391 รายการ) และหมวด 400 ภาษาศาสตร์ (305 รายการ) ตามลำดับ
✅ ประเภทผู้ใช้บริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์ (1,470 รายการ) นักศึกษาระดับปริญญาตรี (1,286 รายการ) และนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย (76 รายการ) ตามลำดับ
✅ ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนังสือทั่วไป (2,070 รายการ) เรื่องสั้น/นวนิยาย (117 รายการ) และ หนังสือบริเวณตึกเก่า (113) ตามลำดับ
✅ คณะ/หน่วยงานที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (840 รายการ) คณะศึกษาศาสตร์ (632 รายการ) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (413 รายการ) ตามลำดับ
_________________________________
𝑱𝒐𝒉𝒏 𝑭. 𝑲𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒂𝒓𝒚
𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒊𝒄 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เดือนมีนาคม 2566

Contact Us