ผู้เขียนsecret
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวสมัครงาน, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
วันที่05/01/2023
เนื้อหา
ข ย า ย เ ว ล า รั บ ส มั ค ร ง า น ✍️✍️
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 4317
อ่านรายละเอียด https://resume.psu.ac.th/resum.../resume_18_626-ZGa8Jspk.pdf
สมัครได้ที่ https://resume.psu.ac.th/index.aspx
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

Contact Us