ผู้เขียนsecret
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ของสำนักวิทยบริการ
วันที่23/06/2022
เนื้อหา
วิสัยทัศน์ของสำนักวิทยบริการ 
         สำนักวิทยบริการ เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำระดับชาติ
 พันธกิจของสำนักวิทยบริการ
          บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย
 ผลิตภัณฑ์หลักของสำนักวิทยบริการ
   1. บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
   2. การผลิตสื่อการเรียนรู้
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

วิสัยทัศน์ของสำนักวิทยบริการ 

Contact Us