ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข้อมูลการช่วยเหลือ
กลุ่มเนื้อหาGetting Started
ชื่อเรื่องข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด
วันที่16/06/2021
รายละเอียด

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด

  1.  ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ สำรวมกิริยา วาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
  2. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด
  3. การตัด ฉีก กรีด ทรัพยากรสารสนเทศถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผู้กระทำจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
  4. ผู้ใช้ห้องสมุดที่นำทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุดโดยมิได้ยืมตามระเบียบ จะได้รับการพิจารณาโทษตามกฎหมาย และระเบียบของมหาวิทยาลัย
Contact Us