ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข้อมูลการช่วยเหลือ
กลุ่มเนื้อหาGetting Started
ชื่อเรื่องเวลาเปิดบริการ
วันที่16/06/2021
รายละเอียด

ระหว่างเปิดภาคเรียน

จันทร์-ศุกร์    เปิดบริการเวลา    08.30-20.30 น.
เสาร์    เปิดบริการเวลา    10.00-18.00 น.
อาทิตย์    เปิดบริการเวลา    10.00-18.00 น.

ระหว่างเปิดภาคเรียนฤดูร้อน

จันทร์-ศุกร์    เปิดบริการเวลา    08.30-16.30 น.
เสาร์    เปิดบริการเวลา    08.30-16.30 น.
อาทิตย์    ปิดบริการ

ระหว่างปิดภาคเรียน

จันทร์-ศุกร์    เปิดบริการเวลา    08.30-16.30 น.
เสาร์    ปิดบริการ
อาทิตย์    ปิดบริการ

***
– หอสมุดฯ ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
– IT Zone ปิดบริการก่อนเวลา 30 นาที
– ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าห้องสมุด ผ่านทางตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ

Contact Us