ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข้อมูลการช่วยเหลือ
กลุ่มเนื้อหาGetting Started
ชื่อเรื่องระเบียบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่01/08/2022
รายละเอียด

ระเบียบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

สิทธิ์การยืมของนักศึกษา 

นักศึกษาปริญญาตรี 12 รายการ/ 7 วัน
นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ 12 รายการ/ 30 วัน
นักศึกษาฝึกสอน/ฝึกงาน 7 รายการ/ 30 วัน
บัณฑิตศึกษา 22 รายการ/ 7 วัน

สิทธิ์การยืมของอาจารย์

อาจารย์ 30 รายการ/เทอม
อาจารย์พิเศษ 17 รายการ/เทอม
ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
วิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร หนังสือเยาวชนยืมต่อไม่ได้

สิทธิ์การยืมของบุคลากร

บุคลากร 7 รายการ/ 7 วัน

บุคคลภายนอก 2 รายการ/ 7 วัน

ยืมต่อได้ 1 ครั้งยกเว้น
วิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร
หนังสือเยาวชน

การคืน สามารถคืนได้ที่เคาเตอร์ให้บริการ ในกรณีนอกเวลาให้สามารถใส่ตู้รับคืนหน้าห้องสมุดได้

 

Contact Us