ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข้อมูลการช่วยเหลือ
กลุ่มเนื้อหาGetting Started
ชื่อเรื่องการสมัครสมาชิกห้องสมุด
วันที่09/02/2022
รายละเอียด

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสมาชิกของห้องสมุดโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครสมาชิกค่ะ

การสมัครสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก

เด็กนักเรียน ระดับ ป.1-ม.6

 • :: ยืมได้ :: ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 250 บาท ค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ 500 บาท
  (ค่าประกันจ่ายปีแรกที่สมัคร และขอรับคืนได้เมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก)
  สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 4 รายการ/สัปดาห์
 • :: ยืมไม่ได้ :: ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 150 บาท ไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้

ผู้ใหญ่

 • :: ยืมได้ :: ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 500 บาท ค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ 1,000 บาท
  (ค่าประกันจ่ายปีแรกที่สมัคร และขอรับคืนได้เมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก)
  สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 4 รายการ/สัปดาห์
 • :: ยืมไม่ได้ :: ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 300 บาท ไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้

หมายเหตุ

- นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยกเว้นค่าประกันฯ

Contact Us