ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข้อมูลการช่วยเหลือ
กลุ่มเนื้อหาGetting Started
ชื่อเรื่องการสมัครสมาชิกห้องสมุด
วันที่09/02/2022
รายละเอียด

การสมัครสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก

นักเรียน ระดับ ป.1-ม.6

  • ยืมได้ 400 บาท (ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 150 บาท ค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ 250 บาท) สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 2 รายการ/สัปดาห์
  • ยืมไม่ได้ 50 บาท (ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 50 บาท)

ผู้ใหญ่

  • ยืมได้ 800 บาท (ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 300 บาท ค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ 500 บาท) สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 2 รายการ/สัปดาห์
  • ยืมไม่ได้ 100 บาท (ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 100 บาท)

หมายเหตุ 
- ค่าประกันฯ จ่ายครั้งเดียว ปีต่อไปจ่ายเฉพาะค่าบำรุงห้องสมุด
- นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยกเว้นค่าประกันฯ

 

Contact Us