ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่13/06/2021
ชื่อ-สกุลซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการอุดมศึกษา
คำอธิบายงาน

งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ เลขาผู้บริหาร

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลsusun.h@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1440
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us