ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่13/06/2021
ชื่อ-สกุลจอมใจ เพชรกล้า
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรผู้บริหาร
กลุ่มผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงาน
ชื่อตำแหน่งบริหารหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการอุดมศึกษา
คำอธิบายงาน

งานบริหารบุคคล งานประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลjomjai.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1434
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us