ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่13/06/2021
ชื่อ-สกุลคณิศร รักจิตร
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรผู้บริหาร
กลุ่มผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงาน
ชื่อตำแหน่งบริหารหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการอุดมศึกษา
คำอธิบายงาน

งานวารสารวิทยบริการ การจัดการความรู้ งานบันทึกภาพและเสียง
สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ฝึกอบรม

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลkhanitsorn.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1451
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us