ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่13/06/2021
ชื่อ-สกุลณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรผู้บริหาร
กลุ่มผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงาน
ชื่อตำแหน่งบริหารหัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานบรรณารักษ์
คำอธิบายงาน

งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้และฐานข้อมูลออนไลน์

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลnuttaya.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1424
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us