ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่13/06/2021
ชื่อ-สกุลกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรผู้บริหาร
กลุ่มผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงาน
ชื่อตำแหน่งบริหารหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
คำอธิบายงาน

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลkittisak.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)3490
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us