ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่13/06/2021
ชื่อ-สกุลจุฑารัตน์ ปานผดุง
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรผู้บริหาร
กลุ่มผู้บริหารหัวหน้าฝ่าย
ชื่อตำแหน่งบริหารหัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อตำแหน่งงานบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
คำอธิบายงาน

งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้ พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลและบริการหอจดหมายเหตุ

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลjutarut.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1424
โทรศัพท์ (มือถือ)(081) 598-2878
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us