ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่13/06/2021
ชื่อ-สกุลอมรพรรณ พัทโร
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรผู้บริหาร
กลุ่มผู้บริหารหัวหน้าฝ่าย
ชื่อตำแหน่งบริหารหัวหน้าสำนักงานบริหาร
ชื่อตำแหน่งงานผู้บริหาร
คำอธิบายงาน

งานนโยบายและแผนและงานประกันคุณภาพ

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลamornphan.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1433
โทรศัพท์ (มือถือ)(088) 783-7040
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us