ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลภาดา สายอ่อนตา
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มงานกลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ชื่อตำแหน่งงานช่างเทคนิค
คำอธิบายงาน

บริการโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม 19

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลpada.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1507
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us