ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลนครินทร์ ปานเกิด
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มงานกลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ชื่อตำแหน่งงานช่างเทคนิค
คำอธิบายงาน

บริการโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม 58

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลnakarin.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)3400
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us