ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่02/12/2021
ชื่อ-สกุลอนันต์ คาเรง
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มงานกลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการอุดมศึกษา
คำอธิบายงาน

สื่อการเรียนรู้ด้าน 3D Animation, Immersive Graphics,Immersive Graphic, VR ,AR

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลanan.kar@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1455
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us