ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลนิชดา นวลละออง
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มงานกลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเรียนรู้
ชื่อตำแหน่งงานผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คำอธิบายงาน

งานธุรการ งานสารบรรณ

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลnichada.d@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1450
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us