ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลพรหม จันทาโพธิ์
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มงานกลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ชื่อตำแหน่งงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
คำอธิบายงาน

งานบันทึกภาพและเสียง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลprom.j@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1456
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us