ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลอนุภาพ ด้วงนิ่ม
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มงานกลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการอุดมศึกษา
คำอธิบายงาน

งานบันทึกภาพและเสียง สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ฝึกอบรม

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลanupap.d@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1456
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us