ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลพัชรี นพจนสุภาพ
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรเกษียณอายุราชการ
กลุ่มงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คำอธิบายงาน

งานจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ,บริการช่วยค้นหาหนังสือ

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลphatcharee.n@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1411
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us