ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลนุสรา แดงสุข
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คำอธิบายงาน

งานลงทะเบียนวารสารและจัดการวารสารเย็บเล่ม

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลnusara.@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1419
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us