โครงการต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันความต้องการการใช้พลังงานมีจำนวนสูงขึ้น รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด ใช้ไม่มีวันหมด มาใช้ในกิจกรรมของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ จึงได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขึ้นที่บริเวณหน้าอาคาร 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ไฟฟ้าในการส่องสว่างหน้าอาคาร และเป็นต้นแบบในการเผยแพร่การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

 

 

อ่านต่อหรือดาวน์โหลด : solar cell

แสดงความคิดเห็น

Contact Us