มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้บริการระบบอีเมลภายใต้โดเมน psu.ac.th โดยให้พื้นที่จำกัดแก่บุคลากรทุกท่านเท่ากันที่ 1 GB เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญภายในองค์กร ต่อมาได้ขอเปิดบริการ Google Apps for Education (GAFE) สำหรับองค์กรทางการศึกษาและได้รับการอนุมัติ ขั้นตอนตาม ลิงค์

https://gafe.psu.ac.th/support/1/1?fbclid=IwAR3LBqEMfPOk-RYkS1VbGh0IUSc9hv1ZLH1RExnMQ-BDmJiXl4dsFDlY-N8

แสดงความคิดเห็น

Contact Us