Piktochart เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic,
Presentation, Poster, Report, Flyer เป็นต้น

อ่านต่อหรือดาวน์โหลดคู่มือ : การใช้งาน Piktochart

แสดงความคิดเห็น

Contact Us