ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและสตรีมศึกษาด้วย Micro:bit

Micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์มีจุดเด่นด้านการเขียนโปรแกรมที่ง่าย ใช้ภาษาบล็อก และแปลงออกมาเป็นภาษา JavaScript หรือ Python

Contact Us