ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

Google Forms แบบจับเวลาข้อสอบด้วย Form Timer ได้

Google form เป็น Apps ที่ใช้ในการสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์ เช่น แบบทดสอบ หรือแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ ด้วยระบบออนไลน์ได้  ในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้และไม่จำกัดผู้เข้าสอบ

Contact Us