ผลการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:

Microsoft Teams: นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อจัดการการเรียนรู้และทีมงาน

Microsoft Teams  เป็นเครื่่องมือสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตามข่าวสาร การติดตามงานหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น

Contact Us