PSU VLC

สำนักวิทยบริการได้พัฒนาระบบวิทยาเขตแห่งการเรียนรู้เสมือนจริงขึ้น โดยการใช้การบินโดรนเพื่อถ่ายภาพพาโนรามาจากจุดที่น่าสนใจในพื้นที่วิทยาเขตปัตตานี ในพื้นที่ประมาณ 1400 ไร่ โดยนำภาพพาโนรามาทั้งหมดที่ได้มาเข้าโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงจุดบินต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ประกอบและนำออกมาเป็นวิทยาเขตการเรียนรู้เสมือนจริง โดยสามารถจะเชื่อมโยงกับข้อมูลเว็บไซต์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน สารสนเทศที่อัพเดตอัตโนมัติ ซึ่งจุดต่าง ๆ เหล่านั้นอาจจะเป็นอาคาร การเดินทางเข้าอาคาร กิจกรรมภายในอาคาร สถานีการเรียนรู้บริเวณหน่วยงานนั้น ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการแนะนำคณะ หน่วยงาน ให้เป็นที่รู้จักของภาคประชาชน สื่อ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้ ตลอดจนการแนะนำวิทยาเขตแก่นักเรียน ผู้ปกครองในการสร้างความเป็นวิทยาเขตน่าอยู่ วิทยาเขตสีเขียวต่อไป

เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกัน จะทำให้วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยาเขตที่เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตหรืออุทยาการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกันต่อไป และสามารถขยายผลไปยังไซต์แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยทั้งใกล้และไกลต่อไป

ด้วยมิตรภาพ

สมพร ช่วยอารีย์

แสดงความคิดเห็น

Contact Us