JFK Journals : Online Shelf

เว็บไซต์แนะนำวารสารต่างๆ ที่หอสมุดฯ ให้บริการ

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าอ่านวารสารฉบับเต็มได้ผ่าน JFK Journals : Online Shelf โดยป้อนคำสืบค้นที่ต้องการ คลิกค้นหา จะปรากฏข้อมูลทางบรรณานุกรม และลิงค์บทความฉบับเต็ม ดังภาพตัวอย่าง

 

Contact Us