IT Zone

เวลาให้บริการ
– วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.45-21.00 น.
– วันเสาร์ เวลา 09.30-19.30 น. / วันอาทิตย์ 09.30-16.30 น.

วัตถุประสงค์ของการให้บริการ
– เพื่อการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ
– อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สิทธิการใช้บริการ
– อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใช้งานได้ไม่จำกัดชั่วโมง
– นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใช้งาน 80 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา โดยใช้ได้ไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใช้งาน 100 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา โดยใช้ได้ไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมง เมื่อใช้หมดจะไม่มีการเพิ่มจำนวนชั่วโมงให้

บริการห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2

เวลาให้บริการ
– วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.45-21.00 น.
– วันเสาร์ เวลา 09.30-19.30 น. / วันอาทิตย์ 09.30-16.30 น.

วัตถุประสงค์ของการให้บริการ
– เพื่อใช้ในการอบรมปฏิบัติการ การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้บริการ
– เพื่อให้บริการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ สำหรับการเรียนการสอน

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ
– หน่วยงาน อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– หน่วยงานภายนอก องค์กร บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป

อัตราค่าบำรุง
– ค่าบริการห้องอบรมปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี เรื่อง การบริการห้องคอมพิวเตอร์ของหอสมุดฯ
– ค่าบริการคอมพิวเตอร์
~ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสียค่าบำรุง 10 บาท/ชั่วโมง
~ บุคคลทั่วไป เสียค่าบำรุง 20 บาท/ชั่วโมง

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
– ใช้บัญชีของตนเองในการใช้งานเท่านั้น
– ห้ามเล่นเกมและเปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
– การให้บริการจะยึดหลักตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

บริการพิมพ์งาน

อัตราค่าบริการ
– พิมพ์เอกสารขาว-ดำ แผ่นละ 1 บาท
– พิมพ์เอกสารสี แผ่นละ 10 บาท

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

บัญชีสำหรับเข้าใช้
– PSU Passport (ติดต่อขอได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์)

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
– ใช้บัญชีของตนเองในการใช้งานเท่านั้น
– ห้ามเล่นเกมและเปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
– การให้บริการจะยึดหลักตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

Contact Us