ห้องพุทธทาส (Buddhadasa Collection)

ห้องพุทธทาส (Buddhadasa Collection) จัดตั้งขึ้นด้วยดำริของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ อธิการบดีคนที่ 5 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อครั้งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาแด่ท่านพุทธทาส

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

วัตถุประสงค์ของห้องพุทธทาส มีดังนี้
1. เพื่อรวบรวมผลงานคำสอน และปาฐกถาธรรมของท่านพุทธทาสในรูปแบบสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ
2. เพื่อเผยแพร่คำสอนของท่านพุทธทาส
3. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าผลงานของท่านพุทธทาส
4. เพื่ออนุรักษ์สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุอันมีคุณค่าทางพุทธศาสนา
5. เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของท่านพุทธทาส

ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานระยะแรกเป็นเงิน 170,000 บาท และได้ทำพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2531

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประกอบด้วย หนังสือ เทปคาสเซ็ต และวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมท่านพุทธทาส คติธรรมและคำสอน ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ ห้องพุทธทาส ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ ตลอดเวลาที่หอสมุดฯ เปิดทำการ

Contact Us