ผลิตสื่อการเรียนรู้

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

Infographic

  • 3 นาทีแรก นาทีละ 3,000 บาท
  • นาทีต่อไป นาทีละ 1,000 บาท
  • ไม่รวมเสียงบรรยาย (รวมเสียงบรรยาย เพิ่ม 1,000 บาท)

…………………………………………………..

CAI, e-Book

  • สตอรี่บอร์ดไม่เกิน 10 เฟรม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไม่เกิน 10 ข้อ ราคา 5,000 ต่อบทเรียน
  • สตอรี่บอร์ดไม่เกิน 30 เฟรม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไม่เกิน 30 ข้อ แบบทดสอบระหว่างเรียนบทละไม่เกิน 10 ข้อ ราคา 12,000 ต่อบทเรียน
  • สตอรี่บอร์ดไม่เกิน 50 เฟรม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไม่เกิน 30 ข้อ แบบทดสอบระหว่างเรียนบทละไม่เกิน 10 ข้อ ราคา 22,000 ต่อบทเรียน

…………………………………………………..

ติดต่อสอบถาม โทรภายใน 1450 และ 1451

Contact Us